فیلم مراحل کاشت موی superfue و بی درد با تراکم۱۲۰۰۰ تار مو
تیم کاشت موی کلینیک دکترمستوفی زیر نظر متخصص پوست
کلیه مراحل با حضور متخصص بیهوشی و کاملا بدون درد انجام میشود با بالاترین میزان تراکم تار موی قابل رشد