عادتهایی كه منجر به پیری زودرس پوست صورت می گردد

پیری پوست یا به تعبیر عامیانه چروکیدگی سطوح خارجی پوست [...]